آمار کلی

کد ملی: 444006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه سبز پرشین بازرس اصلی خارج شده 1393/12/11 تا 1396/08/04