آمار کلی

کد ملی: 541000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید احسان سپاهان بازرس اصلی خارج شده 1392/09/18 تا 1394/10/10