آمار کلی

کد ملی: 007064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا روغن البرز مدیرعامل خارج شده 1395/11/15 تا 1395/12/01
معمارگران آرمانی نیکنام بازرس اصلی فعال 1393/09/25 تا کنون
پرسیان پترو خاورمیانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/05/30 تا کنون