آمار کلی

کد ملی: 006628XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا به سازان راگا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/05/04 تا کنون