آمار کلی

کد ملی: 175162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساخت سازه استحکام باران مدیرعامل فعال 1394/05/24 تا کنون