آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اداری و پشتیبانی کار و تلاش ایثارگر تایباد بازرس علی البدل خارج شده 1389/03/25 تا 1394/04/16