آمار کلی

کد ملی: 245206XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بلند گامان جنوب فارس آتشکده رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/17 تا کنون