آمار کلی

کد ملی: 356005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین آبزیان جنوب پارس گروه هشت هزار و ششصد و بیست عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/18 تا کنون