آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ساختمانی مشاور معمار عمران و نوسازی پردیس عضو هیئت مدیره فعال 1389/02/10 تا کنون