آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی یاران باران کویر تحت شماره 712 بازرس اصلی فعال 1387/12/03 تا کنون