آمار کلی

کد ملی: 299387XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کنترل اعداد عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/29 تا کنون