آمار کلی

کد ملی: 006834XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گچسان تهران مدیرعامل فعال 1398/09/26 تا کنون
بازرگانی آرسان کران لوتوس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/29 تا کنون