آمار کلی

کد ملی: 530975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق پایدار قومس عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/12/25 تا 1395/05/05