آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی رهام آستاره آریا عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/01/22 تا 1397/11/02