آمار کلی

کد ملی: 498940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرندک طیور تهران مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/08/30 تا 1396/08/03