آمار کلی

کد ملی: 093850XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرسام فن آوران شرق بازرس علی البدل فعال 1398/09/24 تا کنون