آمار کلی

کد ملی: 622970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپیدان سازان پردیس میمه بازرس اصلی فعال 1393/04/10 تا کنون