آمار کلی

کد ملی: 456916XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون بازنشستگان شرکت ذغالسنگ البرز شرقی شاهرود رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/16 تا کنون