آمار کلی

کد ملی: 085945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید روستایی سرایان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/27 تا کنون