آمار کلی

کد ملی: 662981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی بذر کاران استقلال جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/02/23 تا کنون