آمار کلی

کد ملی: 313155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراد نگین هرمزگان عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/25 تا کنون