آمار کلی

کد ملی: 038120XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و صنعتی امجدی قم عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/11 تا 1397/06/25