آمار کلی

کد ملی: 444092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبیاری کشاورزی اردکان بازرس اصلی خارج شده 1392/03/20 تا 1397/02/11