آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید صنعت پارسوماش نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/04/07 تا 1391/10/11