آمار کلی

کد ملی: 351019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سنگاب دشتستان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/12/01 تا 1394/08/24