آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای بهشت دهیاران مشکین مرکزی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1386/11/21 تا کنون