آمار کلی

کد ملی: 003947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه فرهنگی فخر قری خزانه دار فعال 1392/11/28 تا کنون