آمار کلی

کد ملی: 533991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز تولیدکنندگان پنج هزار و نود و هفت زرین بافت زهک بازرس اصلی فعال 1397/11/13 تا کنون