آمار کلی

کد ملی: 264865XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا نقش نگار رضوان بازرس اصلی فعال 1396/06/29 تا کنون