آمار کلی

کد ملی: 111104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و ساختمانی صنف عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/05 تا کنون