آمار کلی

کد ملی: 005765XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهاورد سازه آپادانا مدیرعامل خارج شده 1390/03/21 تا 1392/11/08