آمار کلی

کد ملی: 093854XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی همراهان سفر خوش بازرس علی البدل فعال 1398/05/01 تا کنون
ماهان بزرگمهر زرین توس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/19 تا کنون