آمار کلی

کد ملی: 432271XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس صنعت افق آرسس خاورمیانه بازرس اصلی فعال 1397/09/27 تا کنون