آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان ابتکار آرمان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/02/07 تا 1392/03/07