آمار کلی

کد ملی: 450008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی سیمان فیروز کوه عضو هیئت مدیره منحل شده 1398/10/04 تا کنون
سیمان مازندران عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/19 تا 1397/05/13
سیمان ایلام عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/12/11 تا 1390/03/29