آمار کلی

کد ملی: 229816XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن جوانان کارآفرین استان فارس عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/25 تا کنون