آمار کلی

کد ملی: 561987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاریهای بخش بهاباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/07/16 تا 1393/07/19