آمار کلی

کد ملی: 008342XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه سحاب رحمت یاس مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/07/30 تا کنون