آمار کلی

کد ملی: 228075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار شبکه امید شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/29 تا کنون