آمار کلی

کد ملی: 062178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه حمایت از بیماران صرعی استان مرکزی عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/02 تا کنون