آمار کلی

کد ملی: 573963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف خیاطان و آرایشگران شهرستان جوین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/11/24 تا 1397/09/05