آمار کلی

کد ملی: 450120XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی و مالی قلم سازان قلعه قیران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/07 تا کنون