آمار کلی

کد ملی: 599982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماغر سازان زاگرس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/14 تا کنون