آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع فرهنگی و آموزشی غیر انتفاعی امام رضا ع رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1385/02/02 تا کنون