آمار کلی

کد ملی: 001418XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوژان مهر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/04/26 تا 1398/08/02