آمار کلی

کد ملی: 038208XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن سر پناه ساز نوین قم منشی هییت مدیره منحل شده 1398/10/02 تا کنون
مسکن کارگران خانه کارگر قم بازرس اصلی فعال 1390/05/17 تا کنون
مسکن کارگران خانه کارگر قم بازرس اصلی خارج شده 1390/04/30 تا 1394/04/25
مسکن سرپناه ساز نوین قم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/02/25 تا کنون