آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چند منظوره عام فدک شهرستان فسا منشی هییت مدیره خارج شده 1396/05/05 تا 1396/11/19