آمار کلی

کد ملی: 273907XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار فرهنگیان بندر کیاشهر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/26 تا کنون