آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی رایانه پردازشگران الگوریتم اندیشه مدیرعامل فعال 1392/03/22 تا کنون