آمار کلی

کد ملی: 413209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حسینیه بروجردیها عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/01 تا کنون
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان بروجرد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/06 تا کنون
کیا کارتن زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/26 تا 1395/04/28
حمایت از تولید کنندگان صنعت و کشاورزی مدیرعامل خارج شده 1393/08/24 تا 1396/08/28